Wymóg zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne). Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 2 lit. b ww. wytycznych, do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności zobowiązani są następujący beneficjenci:

 

  1. nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
  2. będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:
  • w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
  • w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Oznacza to, że beneficjent, który podpisał umowę o dofinansowanie projektu, ma obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności w przypadku przeprowadzenia zamówienia przekraczającego wartość 50 000 zł netto. Aby zarejestrować się do Bazy Konkurencyjności, beneficjent Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 powinien podać imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za wprowadzanie ogłoszeń do Bazy, numer umowy o dofinansowanie projektu oraz NIP beneficjenta. Powyższe dane (numer umowy o dofinansowanie projektu oraz NIP beneficjenta) są weryfikowane podczas rejestracji użytkownika na podstawie informacji zarejestrowanych w centralnym systemie informatycznym (SL2014). W związku z powyższym, beneficjent dokonując rejestracji musi posłużyć się danymi projektu i beneficjenta, które zostały wprowadzone do SL2014.

W przypadku beneficjentów, którzy nie mają jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie projektu oraz nie posiadają jeszcze wymaganych danych do rejestracji w Bazie Konkurencyjności, a chcą zrealizować zamówienie o wartości przekraczającej 50 000 zł netto, zobowiązani są zgodnie z sekcją 6.5.3, pkt 7 Wytycznych do upublicznienia zamówienia, poprzez umieszczania na swojej stronie internetowej zapytań ofertowych i wysyłania zapytania do co najmniej trzech potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości.

  • Instrukcja dotycząca dodawania ogłoszenia - pobierz plik
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.