Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Partnerem, na mocy umowy o partnerstwie nr POIS.01.03.03-00-0000/15-00 zawartej w dniu 28.04.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymał w dniu 14.01.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w okresie od VI - VII 2018 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 139 235,96 PLN w sektorze energetyka, w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.