Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.11.2018 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2018 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 329 273,51 PLN z RPD na rok 2018, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka. Raport rozliczający pełną kwotę otrzymanej zaliczki za IV kwartał został przekazany 11.01.2019 roku.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.