Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.2/2/2017 dla Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.1/3/2017 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.1/3/2017.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS.1.7.1/3/2017 i POIS.1.7.2/2/2017 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 11.07.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 8/II/P/90011/2008/18/POPT/DFE zawartej w dniu 27.03.2018 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 08.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2018 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.