Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza na Konferencję dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (wejście od Placu Sejmu Śląskiego).

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.2/3/2018 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

  • Przewodniczący Komisji – Pan Mariusz Janas,
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Ewa Staszkiewicz-Widera,
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Wojciech Mikoda,
  • Sekretarz Komisji – Pani Katarzyna Skarwojska,
  • Zastępca Sekretarza Komisji – Pani Karina Lenża-Dombek,

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018. Fundusz ocenił pozytywnie 3 wnioski o dofinansowanie. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła prace zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarkiDziałanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach:

Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.2/3/2018 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim. Ocenie na tym etapie podlegało łącznie osiem projektów, z których siedem zostało ocenionych pozytywnie, jeden, ze względu na nieotrzymanie wymaganego progu punktowego, został odrzucony.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.11.2018 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2018 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.