W związku licznymi informacjami, w zakresie pojawiających się trudności administracyjnych w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie o 60 dni tj. do dnia 27.07.2021 roku.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.