Logo Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. (znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 342798/15), 10 grudnia 2015 r. została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod następującymi adresami:

Baza Konkurencyjności to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. (znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 342798/15), publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020 zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności będzie obowiązkowa od dnia 01.01.2016 roku.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.