Informujemy, że Instytucja Wdrażająca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIIS/1.7.2/2/2017. Z pięciu złożowych na konkurs projektów wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Informujemy, że zmianie uległy wzory List sprawdzających dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym. Zmianie uległa Lista sprawdzająca do oceny formalnej i merytorycznej II stopnia - pobierz wzory List sprawdzających

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.04.2017 r. został zmieniony harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.2/2/2017 dla Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na ternie województwa śląskiego" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu - pobierz

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/3/2017. Z 11 złożonych w ramach konkursu projektów 9 pozytywnie przeszło ocenę i przeszło do oceny merytorycznej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarkiDziałanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach:

 

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach zakończył ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/2/2017 - Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Do Funduszu wpłynęły 3 projekty, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do dalszej oceny.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.