W dniu 07.07.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzno – etap II”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Spółką Ciepłowniczo-Energetyczną Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie.

WFOŚiGW w Katowicach, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje projekty związane z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 na terenie Województwa Śląskiego. 

Szanowni Państwo, zmianie ulegają zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Nowe zasady uregulowane zostały w:

Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu14.04.2017 r.
z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.07.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2017 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 36.135,59 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 04.08.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2017 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 515.764,27 PLN z RPD na rok 2017 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1.

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.