Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach zakończył ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/2/2017 - Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Do Funduszu wpłynęły 3 projekty, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do dalszej oceny.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia projektów w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017 dla poddziałania 1.7.2, poniżej zamieszczamy Listę rankingową projektów - pobierz plik

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 01.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2017 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54 527,73 PLN z RPD na rok 2017, w sektorze energetyka w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 8/II/P/90011/2008/18/POPT/DFE zawartej w dniu 27.03.2018 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 08.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2018 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 11.07.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.