Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 01.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2017 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54 527,73 PLN z RPD na rok 2017, w sektorze energetyka w ramach Działania 10.1 priorytetu X.