Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 8/II/P/90011/2008/18/POPT/DFE zawartej w dniu 27.03.2018 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 08.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2018 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 435 928,37 PLN z RPD na rok 2018, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.