22.10.2012

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pragniemy poinformować o przeprowadzeniu przez IZ POIiŚ aktualizacji Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007 – 2013 z dn. 3 lutego 2010 r.

 

Celem aktualizacji Zaleceń jest w szczególności:

  • Zastąpienie i doprecyzowanie zapisów dotychczasowych Zaleceń IZ POIiŚ nr 9/2010 w sprawie stosowania w POIiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej 2000-2006,
  • Uregulowanie kwestii związanych z korygowaniem nieprawidłowości wynikających z braku lub niepełnej transpozycji prawa europejskiego do prawa polskiego,
  • Uregulowanie i doprecyzowanie kwestii związanych z odpowiedzialnością za proces korygowania wydatków i procedurą nadzoru określoną w Podrozdziale 12.2, pkt 7 ww. Wytycznych,
  • Wprowadzenie ramowej procedury odwoławczej od korekt nałożonych przez IW.

Dodatkowo, dokument obejmuje nowe zalecenia IZ POIiŚ, dotyczące sposobu interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zalecenia w ww. zakresie mają w szczególności na celu określenie przypadków, w których możliwe jest odstąpienie od nałożenia korekty.

Dokument jest oparty na tekście projektowanych Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, które zostały poddane konsultacjom zewnętrznym. IZ POIiŚ podjęła decyzję o wstrzymaniu wydania powyższych Wytycznych do czasu zatwierdzenia nowej wersji dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikatora) w celu zapewnienia ujęcia w Wytycznych pełnego i najbardziej aktualnego zakresu regulacji. Niemniej, IZ POIiŚ informuje, że przekazane Zalecenia, niezwłocznie po zaktualizowaniu tzw. taryfikatora zostaną wydane przez MRR w formie wytycznych. Tym samym zakres regulacji, poza treścią załącznika nr 1, nie ulegnie zmianie.

Zatwierdzone Zalecenia IZ POIiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007 – 2013 zostały zamieszczone na stronie internetowej POIiŚ:

http://www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne > Wzory dokumentów > Dla instytucji realizujących program.

Ponadto IZ informuje, że dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia.