20.06.2012

18 czerwca br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie (7/POIiŚ/1.1/04/2012) o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie można było składać projekty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej (działanie 1.1).

 

Do katowickiego Funduszu wpłynęło siedem wniosków:

  1. „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II”, Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec., koszt całkowity to ponad 65 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to prawie 32 mln zł.
  2. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”, Wnioskodawca: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., koszt całkowity to prawie 8 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 3 mln zł.
  3. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, Wnioskodawca: Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A., koszt całkowity to ponad 60 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to prawie 26 mln zł.
  4. „Rozbudowa sieci kan-san oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Zawierciu”, Wnioskodawca: Gmina Zawiercie, koszt całkowity to ponad 3 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowana z UE to ponad 1 mln zł.
  5. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczyna”, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., koszt całkowity to ponad 7 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to prawie 4 mln zł.
  6. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika – Kłokocin”, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., koszt całkowity to prawie 19 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 10 mln zł.
  7. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – Faza II”, Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., koszt całkowity to ponad 63 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 26 mln zł.

Obecnie Zespół ds. oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonuje oceny powyższych projektów pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia. Następnie pozytywnie ocenione wnioski przekazane zostaną do Ministerstwa Środowiska - Instytucji Pośredniczącej. Fundusz ma na to 15 dni roboczych, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień.