18.04.2010

Informujemy, że Ministerstwo Środowiska przedstawiło harmonogram ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ na rok 2010 oraz wstępnie na rok 2011.

 

Harmonogram ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi POIiŚ
 Działanie  Planowany termin ogłoszenia naboru
  2010
  Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa
 Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  Nie planuje się ogłoszenia kolejnego konkursu. Ogłoszone dotychczas konkursy oraz Lista projektów indywidulanych wyczerpują dostępną alokację na I oś.
  Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierchni ziemi
 Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadmi komunalnymi ze szcególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  Uzależnione od uwolnienie cześci aloakcji zarezerwowanej obecnie na projekty na Liście projektów indywidulanych lub zgody MRR na nadkontraktację w ramach działania 2.1.
 Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich  Razem z konkursem dla działania 2.1.
  2011
  Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa
 Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  Nie planuje się ogłoszenia kolejnego konkursu. Ogłoszone dotychczas konkursy oraz Lista projektów indywidulanych wyczerpują dostępną alokację na I oś.
  Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierchni ziemi
 Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadmi komunalnymi ze szcególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  
 Nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów
 Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich