10.08.2009

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza
kolejną edycję Konkursu - „Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez media w 2010 roku”.

Do Konkursu mogą przystąpić: wydawcy, nadawcy i producenci upowszechniający na terenie województwa śląskiego zasadę zrównoważonego rozwoju oraz informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach:

A.   Prasa: 
a)    ogólnoinformacyjna:
- lokalna,
- ponadlokalna,
- branżowa/środowiskowa,

b)    ekologiczna, w tym upowszechniająca fachową wiedzę ekologiczną:
- edukacyjna, w tym specjalistyczna,
- naukowa,

B.   radio,

C.   telewizja,

D.   internet.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 32) 757-37-71.

Wzory wniosków (część A i B1/R wraz z załącznikiem nr 1 – wykaz terminów publikacji, emisji lub aktualizacji), Regulamin Konkursu oraz Kryteria oceny wniosków - do pobrania

Termin składania wniosków upływa dnia 31.08.2009 r.