23.07.2009

W związku z powtarzającymi się błędami we wnioskach o dofinansowanie ze środków POIiŚ uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z 15 stycznia 2009 r., koszt całkowity inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też taka możliwość nie została przewidziana.

Uwzględnienie podatku VAT jest istotne ze względu na konieczność identyfikacji, czy projekt należy  do kategorii projektów  dużych, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W związku z powyższym konieczne jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie w tabeli H.1 wierszu 11 podatku VAT w całkowitym koszcie projektu jako oddzielnej kategorii. Ponadto w opisie tabeli H.1 należy podać informację, że:

  • pomimo uwzględnienia podatku VAT w całkowitym koszcie inwestycji, analizy finansowe zostały sporządzone w cenach netto, w sytuacji gdy podatek VAT może zostać odzyskany,
  • podatek VAT nie może zostać odzyskany.

W każdym z tym przypadków wskazać należy podstawę prawną.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  jest w trakcie aktualizacji Instrukcji do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, która nie uwzględnia tych wymogów.