NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 14.04.2023 ROKU.


OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW w ramach Programu „Przydomowa oczyszczalnia”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU Przydomowa oczyszczalnia. 

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. na terenie województwa śląskiego w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, w tym z zastosowaniem OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „EKO REMIZA” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”. 

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. 

14.07.2023

W dniu 14.07.2023 roku Zarząd Funduszu podjął uchwałę o zmianie alokacji środków w Programie w formie dotacji do kwoty 8.000.000 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”.

Program realizowany będzie do 2025 roku.