Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydłuża do 30 czerwca 2023 roku nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych””. 

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 10 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków. 

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2,5 mln zł. 

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. 

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej. 

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.  

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty: 

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”
  2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 243, 32 60 32 341, 32 60 32 327.

 


10.02.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

 


Oznakowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Zadania należy oznakować zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, w tym:

1. Umieszczenie w widocznym miejscu budynku, w którym przechowywany jest sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach realizacji, zadania tablicy informacyjnej w formacie minimum A3 wykonanej z trwałego materiału.

wizualizacja tablicy

logotypy do pobrania

2. Umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach zamieszczania ogłoszeń (np. tablica informacyjna). Informacja powinna być wykonana w formacie minimum A4.

wizualizacja informacji

logotypy do pobrania