Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1. 

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Gminy z terenu województwa śląskiego. 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 3 tys. zł i nie więcej niż 15 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 15 kwietnia 2024 roku do 17 maja 2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków. 

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 500.000 zł. 

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. 

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty: 

Wnioski należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej:

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 341.