Pozycje "Listy..." dotyczące EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie województwa śląskiego, przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej.
Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2018 Regulamin
 naboru 2018
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
od 01.06.2018 
do 30.06.2018

  

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3 EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4 EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2018 Regulamin
 naboru 2017
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania
I nabór 
od 01.01.2018 
do 31.01.2018 
II nabór 
od 01.07.2018 
do 31.07.2018

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8 EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych. 

 

a. Składowiska odpadów 

b. Zakłady odzysku, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem składowisk) 

c. Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

d. Inne 

e. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zaktualizowane zasady udzielania dofinansowania w ramach priorytetowych programów NFOŚiGW. Dotyczą one wsparcia przedsięwzięć realizowanych w zakresie: ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, geologii i górnictwa, ochrony klimatu i atmosfery, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, wsparcia realizacji polityki ekologicznej państwa przez ministra środowiska oraz programów międzydziedzinowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów i warunków składania aplikacji przez beneficjentów, minimalnej wartość projektów planowanych do dofinansowania, formy wsparcia oraz warunków i terminów spłaty pożyczek - zobacz

 

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować następujące formy:

  1. pożyczki, w tym pożyczki pomostowej;
  2. dotacji;
  3. umorzenia części wykorzystanej pożyczki;
  4. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
  5. kredytu w bankowych liniach kredytowych.