1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzór rozliczenia przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz plik
 3. Zestawienie zadań zrealizowanych - pobierz plik
 4. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 5. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:

 1. Pożyczka (umarzalna lub nieumarzalna), w tym nieumarzalna pożyczka pomostowa,
 2. Dotacja, przekazanie środków,
 3. Umorzenie części wykorzystanej pożyczki.

Dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza DODATKOWY nabór wniosków na 2023 r. na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Termin składania wniosków: do 07.07.2023 r.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie jego trwania w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW (pożyczka + dotacja ) może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:

 1. 1200 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
 2. 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.

Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW może wynosić:

 1. łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg odpadu zawierającego azbest;
 2. łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest.
 3. udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50 % kwoty dofinansowania.

WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia:

 1. Efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
 2. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów – G.

Sposób określenia maksymalnej kwoty dofinansowania:

  wskaźnik G ≤ 1500 zł/M 1500 zł/M < wskaźnik G ≤ 2000 zł/ M wskaźnik G > 2000 zł/M
dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1200 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 800 zł) /Mg odpadów do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 840 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 560 zł) /Mg odpadów do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 320 zł) /Mg odpadów
dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności do 90% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1.080 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 720 zł) /Mg odpadów do 63% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 756 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 504 zł) /Mg do 36% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 432 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 288 zł) /Mg odpadów
dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 900 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 600 zł) /Mg odpadów do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 630 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 420 zł) /Mg odpadów do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 360 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 240 zł) /Mg odpadów

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

 1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków
 2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Wzór wniosku do pobrania

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32 341

Ustalona na dzień 1 grudnia 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosi 5,80 %
 • stopa bazowa wynosi 6,35%

Ustalona na dzień 1 listopada 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 5,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 6,35%

Ustalona na dzień 1 października 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,05 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62%

Ustalona na dzień 1 września 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62%

Ustalona na dzień 1 sierpnia 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62%

Ustalona na dzień 1 lipca 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62%

Ustalona na dzień 1 czerwca 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62 %

Ustalona na dzień 1 maja 2023 r.

 •  stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 •  stopa bazowa wynosiła 7,62 %

Ustalona na dzień 1 kwietnia 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62 %

Ustalona na dzień 1 marca 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62 %

Ustalona na dzień 1 lutego 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2023 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 6,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 7,62 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2022 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,80 %
 • stopa bazowa wynosiła 1,21 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2021 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 0,11 %
 • stopa bazowa wynosiła 0,23 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2020 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,84 %

Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,87 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,85 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2017 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2016 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2015 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,25 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,16 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2014 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,75 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2013 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,50 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,80 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,91 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2011 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,26 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2010 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,49 %.
 1. SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - pobierz plik 
 1. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plik