Dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na 2024 rok na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

WFOŚiGW udziela dofinansowania Gminom, natomiast Beneficjentem końcowym dofinansowania są Mieszkańcy województwa śląskiego

Termin składania wniosków: do 15.05.2024 r. (wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)

Termin zakończenia zadań: do 30.09.2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW (pożyczka + dotacja ) może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:

  1. 1200 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  2. 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.

Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW może wynosić:

  1. łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu
  2. łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  3. w przypadku pozyskania środków z innych źródeł (np. NFOŚiGW), środki WFOŚiGW mogą zostać zastąpione tymi środkami, na warunkach, na jakich zostaną udostępnione.

WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia:

  1. Efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
  2. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów – G określony dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Sposób określenia maksymalnej kwoty dofinansowania:

  wskaźnik G ≤ 1500 zł/M 1500 zł/M < wskaźnik G ≤ 2000 zł/ M wskaźnik G > 2000 zł/M
dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1200 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 800 zł) /Mg odpadów do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 840 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 560 zł) /Mg odpadów do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 320 zł) /Mg odpadów
dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności do 90% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1.080 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 720 zł) /Mg odpadów do 63% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 756 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 504 zł) /Mg do 36% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 432 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 288 zł) /Mg odpadów
dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 900 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 600 zł) /Mg odpadów do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 630 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 420 zł) /Mg odpadów do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 360 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 240 zł) /Mg odpadów

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków na 2024 rok
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Wzór wniosku do pobrania

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32 386