Cel strategiczny: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów

OZ 1. Ograniczanie obciążenia środowiska odpadami:

OZ 1.1. Inwestycje zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego

OZ 1.2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów

OZ 1.3. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem ustawowym

OZ 1.4. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy

OZ 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, dofinansowane ze środków zagranicznych

OZ 1.6. Zakup sprzętu specjalistycznego – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

OZ 2. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów:

OZ 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego

OZ 2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

OZ 2.3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów

OZ 2.4. Zamykanie składowisk odpadów

OZ 2.5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz „dzikich wysypisk”