Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu p.n. „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Beneficjentami środków są przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:
    - nieumarzalna pożyczka w wysokości 70% udzielonego dofinasowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
    - dotacja do 30% udzielonego dofinansowania.
    Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.
  2. w formie dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Nabory wniosków odbędą się w terminach 15.04.2024 r. – 14.06.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naborów w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 5.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: Tel. 32 60 32 222; 32 72 71 406; 32 60 32 304; 32 60 32 232; 32 60 32 258; 32 60 32 244; 32 72 27 741; 32 60 32 350.