Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, w tym z zastosowaniem OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „EKO REMIZA” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  1. w formie dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu dla jednej ochotniczej straży pożarnej nie może przekroczyć 200.000,00 zł;
  2. w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,40 s.r.w. lecz nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabór wniosków będzie odbywał się od dnia 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.

Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:

  • w formie dotacji: 2.000.000 zł.
  • w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków dotacyjnych.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Program „EKO REMIZA” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „EKO REMIZA” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 244, 32 60 32 259