WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na 2024 r. na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

  • Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  • Termin składania wniosków: do 15.05.2024 roku
    Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

  • Termin zakończenia zadań: 30.09.2024 roku

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków na 2024 rok
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi / c. Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestplik *.zip do pobrania.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32 386.