Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017.

Fundusz ocenił pozytywnie 4 wnioski o dofinansowanie spośród 5 projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Zaktualizowana została tym samym Lista Rankingowa Projektów. Ministerstwo Energii pismem z dnia 13.07.2018 roku zaakceptowało powyższą ocenę. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła zatem działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami.

Zaktualizowana lista rankingowa - Lista projektów wybranych do dofinansowania

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.