W dniu 13.10.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Węglokoksem Energia ZCP Sp. z o.o.

Ocena projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 22.09.2017 r., projekt uzyskał 75 punktów.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 3,1 mln zł, zostanie przeznaczona na budowę ok. 2,7 km sieci ciepłowniczej oraz 39 węzłów cieplnych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 4,5 mln zł. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.