Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017.

Do Funduszu wpłynęło łącznie 11 projektów. Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i zakwalifikowane do dalszej oceny.
Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.