Dofinansowanie dla projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020” stało się faktem. Pozytywna opinia Ministerstwa Energii (z 10 kwietnia 2017 r.) zatwierdzająca wyniki oceny wniosku dała możliwość podpisania pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

Umowę podpisali: Andrzej Pilot - prezes Funduszu i Henryk Dolewka - prezes PEC w Bytomiu w obecności Damiana Bartyli - prezydenta Bytomia, Gabriela Tobora - burmistrza Radzionkowa i przybyłych przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja w wysokości ponad 16 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14,0 km nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych, co w sumie stanowi 17,2 km.
Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych (dla kilku budynków) i równoczesną budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu  planowana jest w latach 2017 – 2020.

W wyniku prac modernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 20 154 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 3000 MG-CO2, a redukcja emisji pyłów oscylować będzie na poziomie 1,66 MG/rok. Do tego dojdą oczywiście oszczędności związane z mniejszymi kosztami dostarczania ciepła dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa.

Jak widać po przedstawionych liczbach projekt ten daje wymierne efekty w walce o czyste powietrze i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

* * *

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Energii w dn. 18-12-2014 r., pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko - dąbrowskiej  I Osi priorytetowej PO IiŚ na lata 2014-2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach jeszcze w trakcie trwania poprzedniej perspektywy finansowej aktywnie uczestniczył zarówno w pracach mających na celu przyznanie w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020 wyodrębnionych środków finansowych na wsparcie projektów z obszaru województwa śląskiego jak    i później w przygotowaniach  Działania 1.7 do wdrażania. Współpracę z potencjonalnymi beneficjentami Subregionu Centralnego Fundusz rozpoczął już w połowie 2013 r. W grudniu 2013 r. do 14-tu wiodących gmin, w których odnotowywano największe stężenia zanieczyszczeń wynikających z „niskiej emisji”, skierowane zostały zaproszenia do uczestnictwa w Programie likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

WFOŚiGW w Katowicach, we współpracy z Wydziałem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przygotował wspólne stanowisko w sprawie realizacji projektu pn.: „Program likwidacji niskiej emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej” w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020. Działanie 1.7 ma za zadanie wsparcie realizacji kompleksowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego objętego strategią ZIT dla województwa śląskiego, głównie na obszarach o dużych skupiskach wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz działań wynikających z Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Interwencja ma na celu rozwiązanie najważniejszych problemów Subregionu Centralnego z punktu widzenia wsparcia przedsięwzięć z obszarów o ponadnormatywnym przekroczeniu poziomów pyłów i innych szkodliwych substancji, w tym ograniczających emisję CO2. Celem działania jest zmniejszenie poziomu emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz CO2 przy uwzględnieniu jak najniższego kosztu ograniczenia/uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach 40% udziału emisji w skali kraju ma swoje źródło na terenie województwa śląskiego dlatego też Działanie 1.7 ujęte zostało na liście przedsięwzięć Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego.

Działanie 1.7 obejmuje 3 poddziałania:

  • Poddziałanie 1.7.1 – głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (działania termoizolacyjne; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych – centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej; w powiązaniu z przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego),
  • Poddziałanie 1.7.2 – przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła; budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami,
  • Poddziałanie 1.7.3 – budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE, a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

O dofinansowanie w ramach Działania 1.7 mogą ubiegać się, między innymi, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z terenu Subregionu Centralnego. Należy podkreślić, że środki przeznaczone dla Subregionu Centralnego stanowią wyodrębniony budżet i projekty z tego terenu nie muszą konkurować z projektami z innych regionów Polski. W 2016 roku projekty  w ramach Działań 1.7.2 i 1.7.3 były wybierane w trybie pozakonkursowym i mają strategiczne znaczenie dla obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W 2016 roku wnioskodawcy złożyli 24 wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.7.2 i 1.7.3 w trybie pozakonkursowym. Wśród złożonych wniosków był wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020” Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu, którego ocena w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została  28.02.2017 r, projekt uzyskał 51 punktów.

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.