10 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, dla projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020”, realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. 

Ocena projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 28.02.2017 r, projekt uzyskał 51 punktów.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 16 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14,0 km nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych, co w sumie stanowi 17,2 km. Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych i równoczesną budowę 188 nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2020.

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.