Spotkania z przedstawicielami subregionów

W dniach 7-8 listopada w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach odbyły się spotkania z przedstawicielami Subregionu Północnego, Południowego i Zachodniego województwa śląskiego, dotyczące możliwości zagospodarowania środków finansowych w ramach Poddziałania 1.7.2 i 1.7.3 I Osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020,dla którego Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej, w przypadku wystąpienia potencjalnych oszczędności.

Przedstawiciele Funduszu przekazali uczestnikom informacje o planowanych zasadach udzielania wsparcia ze środków Działania 1.7 kierowanego do przedsiębiorstw ciepłowniczych. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.