×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/grudzien15/poiis.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/grudzien15/poiis

konferencja prasowa

Podsumowaniu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w województwie śląskim poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Pilot - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Rafał Adamus - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Bronisław Karasek - członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

 

„W 2015 roku kończy się realizacja POIiŚ na lata 2007-2013. Okres rzeczowej realizacji projektów oraz wydatkowania środków przez beneficjentów upływa 31 grudnia 2015 roku. Część podpisanych umów została już zrealizowana i obecnie następuje końcowe rozliczanie” – poinformował prezes Funduszu Andrzej Pilot. Dodał, że zawartych zostało 35 umów na dofinansowanie na wartość ok. 930 mln zł,

z czego przyznane dofinansowanie wynosi 513 mln zł co stanowi ok. 55% wartości nakładów inwestycyjnych na wszystkie projekty. 

WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych:

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa;

Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro).

W zakresie osi priorytetowej I - Gospodarka wodno-ściekowa wspierane są przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty dotyczą również wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Katowicki Fundusz zawarł 32 umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Uzyskały wsparcie projekty na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. 

W zakresie osi priorytetowej II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi wspierane są projekty w zakresie recyklingu oraz wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Wsparcie uzyskały 3 projekty obejmujące budowę i rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Dzięki tym inwestycjom możliwe staje się uporządkowanie gospodarki odpadami na danym obszarze województwa śląskiego oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do systemu zagospodarowania odpadów. 

„Ze środków POIiŚ na lata 2007-2013 przygotowywane są również projekty przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020” – poinformował Rafał Adamus, zastępca prezesa Funduszu. Dodał, że Wojewódzki Fundusz w Katowicach zawarł 7 umów o dofinansowanie na taki zakres rzeczowy. „Dzięki tym umowom o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał się aplikować o wsparcie realizacji projektów ze środków POIiŚ na lata 2014-2020, zapewniona jest kontynuacja działań inwestycyjnych w zakresie dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym województwie” – stwierdził Rafał Adamus. 

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, zgodnie z Porozumieniem zawartym z NFOŚiGW – Instytucją Wdrażającą POIiŚ, Funduszowi została powierzona część obowiązków ciążących na IW. WFOŚiGW w Katowicach będzie wykonywał następujące zadania związane z realizacją Działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach:

  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców,
  • wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
  • kontrola na miejscu realizacji projektów.

Ponadto w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 WFOŚiGW w Katowicach będzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ na lata 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://wfosigw.katowice.pl/images/grudzien15/poiis

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.