Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dostępność cyfrową strony internetowej stwierdzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kosma, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 60 32 305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach

 • Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz poręcz. Do budynku prowadzą podwójne drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz z niskimi listwami przypodłogowymi. W holu znajduje się stanowisko ochrony, kancelaria, wejście do windy oraz schody na wyższe piętra. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów. Początek i koniec biegu schodów zostały oznakowane.
 • Miejskie miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Funduszu. Goście mogą również korzystać z kopert znajdujących się naprzeciw wejścia do budynku.
 • Do budynku można wejść z psem z psem asystującym.
 • Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń i informacji udzielanych głosowo przez pracownika kancelarii.
 • Zapewniono ewakuacje osób o szczególnych potrzebach.

Udogodnienia

 • Podjazd dla wózków.
 • Winda.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Pętla indukcyjna.
 • Oznaczenia w języku Braille’a.
 • Pomoc osoby trzeciej.

2. Budynek przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach

 • Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz poręcz. Do budynku prowadzą drzwi otwierane automatycznie z dość wysokim progiem. W holu znajduje się stanowisko ochrony, wejście do windy oraz schody na wyższe piętra. Winda jest mała, wjazd wózkiem inwalidzkim utrudniony. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na sześciu poziomach, tylko dwa z nich są położone na wysokości wyjścia z windy. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów.
 • 1 miejskie miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku Funduszu.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Podjazd dla wózków.
 • Drzwi otwierane automatycznie.
 • Winda.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Oznaczenie w języku Braille’a.
 • Zapewniona pomoc osoby trzeciej tel. 32 60 32 255.
 • Informacja wizualna, głosowa, w języku Braille’a.

Utrudnienia

 • Większość pomieszczeń bez dostępu windą.

3. Budynek przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej

 • Wejście do budynku po schodach bez podjazdu dla wózków i poręczy. Do budynku prowadzą drzwi otwierane ręcznie, aby wejść należy skorzystać z domofonu. Brak stanowiska ochrony. Brak windy. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na dwóch poziomach. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 80 cm i niewysokie progi, lub listwy.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne miejsca parkingowe przy budynku.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Nie ma.

Utrudnienia

 • Brak windy.
 • Brak podjazdu.
 • Brak systemu przyzywowego w toaletach.

4. Budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie

 • Wejście do budynku bez schodów, z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą drzwi otwierane automatycznie. W holu znajduje się stanowisko ochrony oraz schody na wyższe piętra i winda. Winda nie dojeżdża na poziom, na którym znajdują się biura Funduszu. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na jednym poziomie, na drugim piętrze. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość co najmniej 80 cm.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych blisko budynku.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Nie ma.

Utrudnienia

 • Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Biura WFOŚiGW w Katowicach bez dostępu windą.
 • Brak systemu przyzywowego w toaletach.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej można za pomocą odpowiedniego klawisza przełączyć kontrast na spełniający wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.

Dostępność informacyjna

 1. Tłumacz języka migowego.
 2. Pętla indukcyjna.
 3. Pomoc osoby trzeciej - zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Komunikacja mailowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Komunikacja na wniosek - w formie określonej we wniosku.
 6. Strony internetowe posiadają strukturę umożliwiającą współpracę z oprogramowaniem czytającym tekst maszynowo.