Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczną instytucja finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty a także mieszkańców regionu, oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Fundusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem.

Stale doskonaląc nasz system zarządzania jakością, zabiegamy o zadowolenie naszych klientów oraz otoczenia i chcemy być postrzegani jako: 

  • rzetelny, pewny i godny zaufania partner w realizacji polityki ekologicznej województwa śląskiego i budowaniu regionalnego systemu zarządzania środowiskowego;

  • stabilny instrument i skuteczne narzędzie realizacji programów zapewniających poprawę stanu środowiska, jakości życia mieszkańców i kreowania pozytywnego wizerunku województwa śląskiego;

  • wiarygodna i profesjonalna instytucja finansowa, posiadająca niezbędne certyfikaty jakości i wymagane kompetencje;

  • podstawowe źródło dostępnych preferencyjnych środków finansowych wspierających działania i projekty proekologiczne;

  • instytucja wdrażająca i obsługująca środki europejskie ukierunkowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jednocześnie współkreująca projekty regionalne dofinansowywane z tych środków;

  • instytucja otwarta na potrzeby partnerów, dostępna również dla „małych” klientów i projektów, rzetelny i skuteczny doradca, instytucja gotowa do współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych.

Z myślą o realizacji celów dotyczących zapewnienia jakości i zadowolenia naszych klientów oraz innych stron zainteresowanych wdrożyliśmy system zarządzania jakością kierując się wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. Nasza wykształcona i doświadczona załoga stale podnosi kwalifikacje.

Polityka jakości Funduszu jest znana, realizowana przez naszych pracowników i publicznie dostępna wszystkim stronom zainteresowanym oraz podlega stałemu przeglądowi pod względem jej ciągłej przydatności.

 

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bednarek

 

Katowice, kwiecień 2021 roku.