Cel strategiczny: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania, poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacja do zmian klimatu

OW 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochrona wód ujmowanych do celów pitnych:

OW 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Planami gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy

OW 1.2. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowane ze środków zagranicznych

OW 1.3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000

OW 1.4. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000

OW 1.5. Budowa oczyszczalni przydomowych, systemów kanalizacji oraz podłączeń budynków do kanalizacji

OW 1.6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych oraz systemów odprowadzania ścieków

OW 1.7. Budowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych z oczyszczania ścieków komunalnych

OW 1.8. Inwestycje związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach, wodach opadowych, roztopowych lub ze źródeł rolniczych, a zwłaszcza substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz właściwym utrzymaniem systemów odprowadzania ścieków