Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.11.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 334 226,61 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 02.09.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 28 326,88 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

W dniach 19-20 maja br. Doradcy energetyczni wzięli udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. W programie znalazło się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych, do których zasiadało kilkuset panelistów mających wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Agenda kongresu uwzględniała wiele zagadnień związanych z energetyką, rozwojem OZE czy niską emisją. Doradcy w głównej mierze wzięli udział w sesjach dotyczących polityki energetycznej, dalszego rozwoju i innowacji proponowanych przez głównych graczy na rynku energii. Dużo uwagi poświęcono również możliwości rozwoju OZE w świetle nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz krajowych uwarunkowaniach miksu energii w perspektywie 20-lecia.

12 maja w Trybunie Górniczej ukazała się informacja na temat doradców energetycznych WFOŚiGW w Katowicach - zobacz artykuł

22 marca br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach podczas III Spotkania Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" organizowanym przez Stowarzyszenie Klaster 3x20 i Centrum Energetyki Prosumenckiej pod patronatem SEP, Doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zaprezentowali założenia realizowanego Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisali umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".