Szymon Twardoń oraz Łukasz Balion - Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Katowicach - omówili nadchodzące zmiany w zasadach rozliczania energii wprowadzonej do sieci z instalacji PV oraz ich efekty dla Prosumenta. 

27 lutego oraz 6 marca 2019 roku Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zakończyli 2 cykle szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W sześciodniowym szkoleniu wzięły udział 53 osoby z województwa śląskiego, które uzyskały rekomendacje władz gminnych. 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu energetycznemu, zielonym inwestycjom i zdrowemu otoczeniu

W dniach 15 i 16 stycznia, Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęli cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Szkolenia te są organizowane w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” prowadzone są na terenie całej Polski przez Doradców Energetycznych i przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli gospodarza zajmującego się całością zagadnień związanych z gospodarowaniem energią na poziomie samorządu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 29.11.2016 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 382 462,93 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.11.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 334 226,61 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1.