Wytyczne dotyczące sporządzania planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien zawierać:

 1. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 2. Ogólną strategię zawierającą:
  a. cele strategiczne i szczegółowe,
  b. charakterystykę stanu istniejącego,
  c. identyfikację obszarów problemowych,
  d. aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury odpowiedzialne, koordynacja i kontrola realizacji PGN, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).
 3. Przeprowadzenie oraz podanie wyników inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i opracowanie bilansu gazów cieplarnianych. Zestawienie możliwych do zastosowania rozwiązań (katalog w poszczególnych rodzajach oddziaływania), technik i technologii wraz z ich analizą efektywności rzeczowej, energetycznej i ekologicznej oraz ekonomicznej, a także oceną realności zastosowania w warunkach rynku polskiego i lokalizacji gminy.
 4. Rekomendowane działania/zadania (inwestycyjne, modernizacyjne, oszczędnościowe i efektywnościowe oraz pozainwestycyjne) wraz z opisem, określeniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, harmonogramem oraz z oszacowaniem kosztów i wskazaniem źródeł finansowania.
 5. Określenie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych działań/zadań.
 6. Harmonogram rzeczowo – finansowy działań/zadań z uwzględnieniem możliwości uzyskania największego (niezbędnego) efektu ekologicznego i energetycznego.
 7. Analizę ryzyka uwzględniającą zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne wpływające na realizację działań/zadań.
 8. Sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ); poddanie Projektu PGN wraz z SOOŚ opiniowaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) lub uzyskanie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia procedury SOOŚ.
 9. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących PGN wraz z SOOŚ (o ile SOOŚ będzie wymagana) poprzez przygotowanie pisemnego podsumowania zawierającego informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski do PGN wraz z SOOŚ zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien być opracowany w sposób kompleksowy dla określonego obszaru administracyjnego z uwzględnieniem:

 1. Zużycia energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe oraz handlowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza instalacjami objętymi Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU Emissions Trading System - EU ETS), dystrybucja ciepła).
 2. Zużycia energii w transporcie (transport publiczny, transport indywidualny, transport alternatywny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu.
 3. Oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami - w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk i oczyszczalni).
 4. Produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS.
 5. Sieci ciepłowniczej.
 6. Zadań nieinwestycyjnych, w tym edukacji ekologicznej.