Cel strategiczny: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania oraz adaptacja do zmian klimatu

GW 1. Wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji oraz przeciwdziałania suszy, w tym realizacja zadań zgodnych z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programami gospodarki wodnej:

GW 1.1. Budowa lub modernizacja urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

GW 1.2. Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji, w szczególności ujętych w „Programie małej retencji dla województwa śląskiego”

GW 1.3. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkich lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych

GW 1.4. Inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu poprzez zwiększanie naturalnej i sztucznej retencji wodnej oraz przeciwdziałania suszy

GW 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych

GW 2. Likwidacja skutków powodzi:

GW 2.1. Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska

GW. 3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej:

GW 3.1. Wsparcie inwestycji hydroenergetycznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

GW 4. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia:

GW 4.1. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych

GW 4.2. Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych

GW 4.3. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody

GW 4.4. Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych

GW 4.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej