1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Moja Woda i na co należy przeznaczyć otrzymane środki?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu oddanych do użytkowania przed dniem wypłaty dofinasowania, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości objętej wnioskiem, takich jak:

a) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

b) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

c) instalacja rozsączająca,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

3. Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji, może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

4. Czy zadanie może być już zrealizowane?

Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu.

5. Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie?

a) Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy najpierw zarejestrować się w Portalu Beneficjenta a następnie zalogować na swoim osobistym koncie. W tym celu należy wejść na stronę internetową Funduszu pod adres portal.wfosigw.katowice.pl.

b) Po uzyskaniu hasła i zalogowaniu na swoje konto, należy pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)" >"Program priorytetowy MOJA WODA" i wysłać go poprzez Portal Beneficjenta, następnie wypełniony w ten sposób wniosek należy wydrukować i podpisać wraz z niezbędnymi załącznikami i wysłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

6. Czy mogę złożyć kilka wniosków?

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tę samą nieruchomość, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

7. Uwaga: jeśli nie jesteś jedynym właścicielem budynku jednorodzinnego, pamiętaj aby wraz z wnioskiem dostarczyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację inwestycji.

8. Złożyłem wniosek, kiedy otrzymam dotację?

Wypłata powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 6 miesięcy od daty dostarczenia przez Beneficjenta do WFOŚiGW w Katowicach kompletnej dokumentacji tj. druku zapotrzebowania wraz z załącznikami.

9. Jak rozliczyć realizowane zadanie?

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po otrzymaniu z Funduszu informacji potwierdzającej przyznanie dofinansowania (pismo), muszą dostarczyć:

a) Oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty, jeśli płatność nie była dokonana gotówka;
b) Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania poświadczony za zgodność z oryginałem, wymagany w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montuje firma;
c) Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji, wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy beneficjent montuje samodzielnie;
d) Zapotrzebowanie na wypłatę ze środków WFOŚiGW w Katowicach, wymagane do uruchomienia wypłaty środków;
e) Dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.