Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.05.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 65 254,65 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.