Między innymi na tak postawione pytanie szukano odpowiedzi podczas pierwszego z cyklu spotkań doradców energetycznych z przedstawicielami Subregionów. W ramach konferencji promujących projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,  mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” zaplanowano dwa spotkania w Katowicach, kolejne w Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie.

28 marca 2017 r. odbyła się pierwsza z pięciu konferencji dedykowanych dla gmin województwa śląskiego w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W konferencji uczestniczyło około 50 osób z powiatów: będzińskiego, lublinieckiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego oraz przedstawiciele: Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Piekar Śląskich, Sosnowca.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot. W swojej wypowiedzi podkreślił, że realizacja przez WFOŚiGW w Katowicach  jako Partnera, projektu „Ogólnopolskiego  systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  wpisuje się w wieloletnie działania Funduszu w zakresie niskoemisyjnej gospodarki i efektywności energetycznej.

Pierwsza część Konferencji stworzyła możliwość zaprezentowania informacji o  możliwościach dofinansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE  z środków WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW, RPO 2014-2020. W drugiej części przedstawiciele poszczególnych gmin Subregionu Centralnego wysłuchali wystąpienia Marty Jasińskiej-Dołęgi,  kierownika zespołu obsługi projektów ZIT ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego, która podsumowała stan zaawansowania wdrażania programów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy Konferencji zapoznali się także z osiągnięciami gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i poprawie efektywności energetycznej. Prezydent Piekar Śląskich, Sława Umińska-Duraj podsumowując działania miasta podziękowała za wieloletnią efektywną współpracę z WFOŚiGW w Katowicach oraz  przedstawiła innowacyjny projekt monitoringu jakości powietrza pn. „Nochal” i jednocześnie zachęciła do współpracy w projekcie inne zainteresowane samorządy tego typu działaniami, uświadamiającymi lokalne społeczności o przekroczeniach pyłów zawieszonych w powietrzu.

Przedstawiciel władz miast Sosnowca Adam Liwochowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska omówił działania miasta Sosnowca z zakresu poprawy jakości energetycznej budynków publicznych oraz budynków osób fizycznych. W wystąpieniu nie brakowało także odniesienia się do działań miasta związanych z przeciwdziałaniem powstawaniu smogu, oraz informowania mieszkańców o przekroczeniach jakości powietrza i zachęcaniu poprzez aplikację mobilną mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych w czasie znacznych przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, jak i też w dniach kiedy te przekroczenia nie są rejestrowane.

Zwieńczeniem drugiej części konferencji były prezentacje Zespołu Doradców Energetycznych dotyczące tematów z zakresu obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej, białych certyfikatów energetycznych, koncepcji klastrów energetycznych oraz zasadności tworzenia stanowisk energetyków gminnych w lokalnych samorządach.

Po zakończeniu części teoretycznej Konferencji do dyspozycji uczestników w formie indywidualnych konsultacji dostępni byli wszyscy obecni na Konferencji Doradcy Energetyczni oraz zaproszeni prelegenci. Do dyspozycji uczestników był także Łukasz Frydel z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi, który udzielał informacji na temat oferty WFOŚiGW w Katowicach.