Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Ministerstwo Energii będące dysponentem środków, zleciło realizację zadań w zakresie termomodernizacji budynków na Śląsku Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WF). WF odpowiada za ich realizację. Wykonanie projektu termomodernizacji na terenie miasta Piekary Śląskie, podobnie jak i inne zadania realizowane w tym zakresie, muszą odbywać się zgodnie z zapisami prawnym i wymogami jakie stawia przed nami procedura uzyskania przedmiotowej dotacji. Zadaniem statutowym WF jest zachęcanie rozpowszechnianie, i ułatwianie beneficjentom uzyskania takiego dofinansowania.

W związku z wypowiedzą w trakcie sesji miejskiej z dnia 29.08.2019 r., Pani Prezydent Sławy Umińskiej – Duraj, dotyczącej poprawności rozwiązania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WF), umów o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ zawartych ze wspólnotami mieszkaniowymi w Piekarach Śląskich, WF informuje, że:

  • Prezes WF Tomasz Bednarek w dniu 28 lutego 2019 r. wziął udział w Sesji Rady Miejskiej Piekar Śląskich, gdzie poinformował o stanie realizacji, przyczynach wypowiedzenia 9 umów projektu dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych na oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich. Wskazał także, mimo wypowiedzenia umów na możliwość alternatywnego uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków Poddziałania 1.7.1. POIiS na lata 2014 - 2020 r.
  • WFOŚiGW w Katowicach zorganizował i zaprosił na spotkanie Prezydent Miasta Stanisławę Umińską - Duraj oraz I Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Krzysztofa Turzańskiego wraz z mieszkańcami Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich. Zebranie odbyło się 8 maja 2019 r. (środa) o godzinie 17: 00 w Auli Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przy ulicy Armii Krajowej 2. Dotyczyło ono ponownie realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków na Oś. Wieczorka. Wyjaśniono tam powody wypowiedzenia 9 umów przez WFOŚiGW w Katowicach oraz wskazano inne możliwości realizacji tej inwestycji. Pani Prezydent i jej Zastępca na spotkaniu byli nieobecni.
  • W siedzibie WF zorganizowano kilka spotkań dla członków Wspólnot Mieszkaniowych Oś. Wieczorka oraz dla dyrekcji Z.G.M w Piekarach Śląskich, na których wielokrotnie proponowane były rozwiązania alternatywne i zachęcano do poprawnych rozwiązań, by dokończyć realizację inwestycji w ramach Poddziałania 1.7.1 POIiŚ na lata 2014 - 2020.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości podczas wizyt monitoringowych dla 9 opisanych poniżej projektów:

Lp. Nazwa projektu System ogrzewania lokali według wniosku o dofinansowanie (liczba lokali) System ogrzewania lokali według dokumentacji technicznej i przetargowej (liczba lokali)
 Ogrzewanie węglowe  Ogrzewanie gazowe  Ogrzewanie elektryczne  Ogrzewanie węglowe  Ogrzewanie gazowe  Ogrzewanie elektryczne Bez ogrzewania 
1  Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Alojzjanów 1  46 17 20   4
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Heneczka 2  39  22 11 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Ludygi 1 39  13  13 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Ludygi 4 45 

20 

21 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Gen. Szeptyckiego 1 28  15 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Gen. Szeptyckiego 2 28  19 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Gen. Szeptyckiego 3 28   0 15 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Gen. Szeptyckiego 4 28  14  13 
 Kompleksowa termomodernizacja budynku WM przy ul. Gen. Ziętka 23
39  19  17 

Na podstawie przeprowadzonych wizyt monitoringowych, oraz dokumentacji technicznej stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem wynikającym z audytu energetycznego. Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie spowodowało konieczność rozwiązania umów w których taka sytuacja zaistniała.