OGŁOSZENIE O II NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH” NA ROK 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza II nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW w Katowicach.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 19 lipca 2019 r. do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 9.929.000 zł, w tym:

NFOŚiGW - 7.349.000 zł

WFOŚiGW - 2.580.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”;
  2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;
  3. Porozumienie Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 345, 32 60 32 341.


OZNAKOWANIE WOZÓW STRAŻACKICH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROGRAMU

Zakupiony wóz strażacki należy oznakować 2 umieszczonymi obok siebie naklejkami formatu minimum A4, zawierającymi:

Podgląd naklejek:

Jeśli dana jednostka OSP chce okleić wóz w większej ilości miejsc może to zrobić. Oba logotypy powinny być tych samych rozmiarów.