Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zakończył realizację projektu pn. „Mobilna Linia Diagnostyczna służąca do kontroli stanu technicznego, w tym kontroli emisji spalin pojazdów przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach”. Zakup specjalistycznego urządzenia został sfinansowany przez Wojewodę Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wartość całkowita zadania: 1 168 500,00 zł.; Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 584 250,00 zł.

Zakupiona mobilna linia stanowi element wyposażenia kontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Dotychczas Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wykorzystywał do kontroli urządzenia wyeksploatowane. Pomiary obarczone były dużym błędem, czynności pomiarowe trwały bardzo długo, przez co skuteczność realizowanych kontroli była ograniczona. Dodatkowo urządzenia będące w posiadaniu Inspektoratu nie dawały możliwości dokonywania pomiarów w warunkach zimowych (kiedy niska emisja osiąga wartości maksymalne). 

Zakupiona linia diagnostyczna, zbudowana jest z jednostki mobilnej z urządzeniem hakowym i kontenerem. Wyposażenie kontrolne stanowią m.in. analizatory spalin, sondy pomiarowe, dymomierz, waga, miernik poziomu dźwięku.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości kontroli stanu technicznego pojazdów, którymi wykonywane są przewozy drogowe na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia wykrywalności naruszeń w zakresie: 

  • używania pojazdów emitujących do atmosfery spaliny, w których przekroczone są dopuszczalne normy substancji szkodliwych,
  • nieszczelności w układach pojazdów, powodujące wycieki płynów eksploatacyjnych do gleby,
  • pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w tym odpady niebezpieczne.

Mobilna linia diagnostyczna pozwoli rocznie na przeprowadzenie min. 500 pełnych kompleksowych kontroli pojazdów (w 2016 r. przeprowadzono 208 kontroli polegających na badaniu jakości spalin emitowanych do środowiska, co skutkowało wycofaniem z ruch 27 pojazdów, emitujących do środowiska ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń).

Dzięki nowoczesnym systemom kontroli układów pojazdu, zwiększy się poziom nadzoru nad pojazdami przeładowanymi, których naciski osi powodują degradację dróg oraz wysoką emisje hałasu.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji spalin pochodzących z transportu drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów zagrażających środowisku i bezpieczeństwu drogowemu.

Dzisiaj, tj. 25 stycznia 2019 roku, przy punkcie kontrolnym Inspekcji Transportu Drogowego zlokalizowanym na parkingu na terenie MOP Halemba w Rudzie Śląskiej odbył się pokaz przedmiotowej mobilnej stacji diagnostycznej. Z tej okazji odbył się również briefing prasowy z udziałem Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarka i Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Anny Sokołowskiej - Olesik.