Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszą edycję konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”. Dofinansowane zostały zadania, które wyróżniły się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz zaangażowaniem społeczności lokalnej w opracowanie projektu i w jego realizację. 

Program „Czyste Powietrze” cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Dlatego podjęto decyzję o uruchomieniu punktów konsultacyjnych Funduszu w Częstochowie i Bielsku-Białej, które obsługiwać będą Program. 

Zapraszamy na uroczyste ich otwarcie, które połączone będzie z akcją „100 drzew na 100-lecie niepodległości Polski” - przyjdź po sadzonkę drzew rodzimych gatunków!

W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1369) przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, jego zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

Podstawowe pojęcia powołane w ustawie:

cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy;

zagrożenie cyberbezpieczeństwa – potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu;

incydent – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.
 
Najczęściej powtarzające się zagrożenia:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, Kruegerapps i wiele innych) - link do serwisu RP;
 • kradzieże tożsamości,
  - porada UODO;
  - porada MSWiA;
 • kradzieże (wyłudzenia),
 • modyfikacje bądź niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług,
 • spam (czyli niechciana i niezamówiona wiadomość/korespondencja wysyłana za pomocą poczty elektronicznej) - UOKiK link
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli ataki oparte o wiadomości e-mail lub SMS, za pomocą których cyberprzestępcy (podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, nawet znajomych), starają się wyłudzić nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów biznesowych).

Niektóre sposoby na uniknięcie zagrożeń:

 • instalacja, użytkowanie i bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego i spyware;
 • aktualizowanie systemu operacyjnego urządzenia oraz aplikacji na nim zainstalowanych;
 • sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego;
 • nieotwieranie plików nieznanego pochodzenia;
 • korzystanie ze stron internetowych posiadających ważny certyfikat bezpieczeństwa;
 • regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych;
 • uruchomienie firewalla;
 • każdorazowa weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail;
 • niewysyłanie danych osobowych, logowania, karty kredytowej w niezabezpieczonej treści wiadomości e-mail; żaden bank czy urząd nie wysyła do swoich klientów e-maili z prośbą o podanie hasła czy loginu w celu ich weryfikacji;
 • unikanie odwiedzin stron zawierających darmowe pliki muzyczne, obrazy, filmy;
 • regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych;
 • baczne obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera.
   

Poradniki:

Obowiązki podmiotu publicznego:

 • wyznaczenie osoby kontaktowej do spraw cyberbezpieczeństwa, która będzie kontaktować się z organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa (CSIRT);
 • zapewnianie dostępu do wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, obsługa i zgłaszanie incydentów do właściwego CSIRT.

Anonimowe zgłaszanie incydentów:

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Zgłoszenia o potencjalnie nielegalnych treściach można przekazać za pomocą formularza, na adres mailowy lub za pomocą infolinii 0 801 615 005; zgłoś incydent >>

Pomocne podmioty:

Klauzula informacyjna 
w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19 , tel. (32) 60 32 000, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dostępność cyfrową strony internetowej stwierdzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kosma, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 60 32 305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach

 • Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz poręcz. Do budynku prowadzą podwójne drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz z niskimi listwami przypodłogowymi. W holu znajduje się stanowisko ochrony, kancelaria, wejście do windy oraz schody na wyższe piętra. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów. Początek i koniec biegu schodów zostały oznakowane.
 • Miejskie miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Funduszu. Goście mogą również korzystać z kopert znajdujących się naprzeciw wejścia do budynku.
 • Do budynku można wejść z psem z psem asystującym.
 • Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń i informacji udzielanych głosowo przez pracownika kancelarii.
 • Zapewniono ewakuacje osób o szczególnych potrzebach.

Udogodnienia

 • Podjazd dla wózków.
 • Winda.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Pętla indukcyjna.
 • Oznaczenia w języku Braille’a.
 • Pomoc osoby trzeciej.

2. Budynek przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach

 • Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz poręcz. Do budynku prowadzą drzwi otwierane automatycznie z dość wysokim progiem. W holu znajduje się stanowisko ochrony, wejście do windy oraz schody na wyższe piętra. Winda jest mała, wjazd wózkiem inwalidzkim utrudniony. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na sześciu poziomach, tylko dwa z nich są położone na wysokości wyjścia z windy. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów.
 • 1 miejskie miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku Funduszu.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Podjazd dla wózków.
 • Drzwi otwierane automatycznie.
 • Winda.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Oznaczenie w języku Braille’a.
 • Zapewniona pomoc osoby trzeciej tel. 32 60 32 255.
 • Informacja wizualna, głosowa, w języku Braille’a.

Utrudnienia

 • Większość pomieszczeń bez dostępu windą.

3. Budynek przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej

 • Wejście do budynku po schodach bez podjazdu dla wózków i poręczy. Do budynku prowadzą drzwi otwierane ręcznie, aby wejść należy skorzystać z domofonu. Brak stanowiska ochrony. Brak windy. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na dwóch poziomach. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 80 cm i niewysokie progi, lub listwy.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne miejsca parkingowe przy budynku.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Nie ma.

Utrudnienia

 • Brak windy.
 • Brak podjazdu.
 • Brak systemu przyzywowego w toaletach.

4. Budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie

 • Wejście do budynku bez schodów, z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą drzwi otwierane automatycznie. W holu znajduje się stanowisko ochrony oraz schody na wyższe piętra i winda. Winda nie dojeżdża na poziom, na którym znajdują się biura Funduszu. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na jednym poziomie, na drugim piętrze. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość co najmniej 80 cm.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych blisko budynku.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Nie ma.

Utrudnienia

 • Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Biura WFOŚiGW w Katowicach bez dostępu windą.
 • Brak systemu przyzywowego w toaletach.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej można za pomocą odpowiedniego klawisza przełączyć kontrast na spełniający wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.

Dostępność informacyjna

 1. Tłumacz języka migowego.
 2. Pętla indukcyjna.
 3. Pomoc osoby trzeciej - zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Komunikacja mailowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Komunikacja na wniosek - w formie określonej we wniosku.
 6. Strony internetowe posiadają strukturę umożliwiającą współpracę z oprogramowaniem czytającym tekst maszynowo.

logo ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków ZA WYJĄTKIEM WNIOSKÓW DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu wysłania pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP dostępne są w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

Adres skrytki WFOŚiGW w Katowicach: /wfosigw/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do WFOŚiGW w Katowicach należy wykonać następujące kroki:

 1. Przygotuj potrzebne dane (dane do logowania na platformie ePUAP, załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne).
 2. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
 3. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
 4. Zaloguj się do ePUAP
 5. W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo" wybierz "WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH (40-035 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE)".
 6. Wypełnij formularz.
 7. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
 8. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
 9. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Informujemy, że administratorem strony internetowej www.wfosigw.katowice.pl jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice zwany dalej WFOŚiGW w Katowicach. 

W trakcie korzystania ze strony internetowej WFOŚiGW w Katowicach automatycznie zbierane są dane użytkownika serwisu min w zakresie: np. typ przeglądarki, publiczny adres IP, czas trwania wizyty w serwisie internetowym.

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego. 

Pliki cookies w serwisie WFOŚiGW w Katowicach wykorzystywane są głównie w celu przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji) oraz cookies google-analytics.com

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  • Usuwanie plików cookie
  • Domyślne blokowanie plików cookie
  • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Użytkowniku. 

Dziękujemy za skorzystanie z Naszego Formularza Kontaktowego.

Jednocześnie szanując Twoje prawa pragniemy poinformować Cię na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas korzystania z Naszego "Formularza Kontaktowego"

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt do Naszego inspektora ochrony danych to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (32) 60 32 200;

Dane osobowe zgromadzone w trakcie użytkowania "Formularza Kontaktowego", a przede wszystkim Twój adres e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

W zależności od treści zadanego pytania podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze będą obowiązujące przepisy prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania wysłanie Twojej wiadomości nie będzie możliwe.

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych, a także podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie serwisu WFOŚiGW w Katowicach.

Zebrane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia powadzonej korespondencji oraz przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa w zależności od treści zadanego pytania.

Informujemy również, że posiadasz prawo do:

 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych;
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa. 

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców/beneficjentów

Szanowni Państwo 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizując zadania przypisane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmuje szereg działań m.in. dotyczących dofinansowania programów realizowanych przez samorządy i inne podmioty na terenie województwa śląskiego.

Jednocześnie WFOŚiGW w Katowicach informuje, iż Beneficjenci korzystający z ww. środków finansowych, realizując postanowienia zawartych z Funduszem umów o dofinansowanie zadań własnych przekazują do WFOŚiGW w Katowicach informacje, w tym dane osobowe dotyczące odbiorców końcowych (osób fizycznych) realizowanych programów, w celu rozliczenia umów o dofinansowanie zadań ekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Informujemy, iż administratorem przekazanych przez Beneficjentów danych osobowych staje się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przetwarzając pozyskane dane osobowe we własnych, określonych ustawowo celach.

Zakres i cel przetwarzanych przez Fundusz danych osobowych są zgodne z aktualnymi wymogami prawa krajowego i unijnego w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

Dane osobowe przetwarzane są każdorazowo wyłącznie w zakresie określonym w składanych przez Państwa wnioskach o dofinansowanie oraz wynikającym wprost z zawieranych przez Państwa z Beneficjentem końcowym umów o dofinasowanie (np. umowy między gminą a mieszkańcem w ramach PONE).

Powyższe dane będą przechowywane przez okres wynikający z zawieranych z Beneficjentami umów i obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WFOŚiGW w Katowicach w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych WFOŚiGW w Katowicach pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

STRONA GŁÓWNA

PORTAL BENEFICJENTA

KONTAKT

ePUAP

BIP

 

O FUNDUSZU

 

 DOFINANSOWANIE ZADAŃ

 

UMORZENIA POŻYCZEK

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

 

 

DORADCY ENERGETYCZNI

 

Likwidacja niskiej emisji - Program SMOG STOP

Program SMOG STOP 2018

Preferencyjne KREDYTY BANKOWE