11 kwietnia w sali reprezentacyjnej Ratusza przy Placu Biegańskiego w Częstochowie odbyła się konferencja dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego organizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy - Ryszard Stefaniak przywitał uczestników konferencji, natomiast w imieniu Zarządu WFOŚiGW w Katowicach uczestników przywitał Stanisław Gmitruk Dyrektor Funduszy Europejskich.

Tematyka konferencji objęła obszar finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, ograniczenia niskiej emisji oraz OZE, omówienia zakresu działań Doradców Energetycznych jak i założeń przyjętej jednogłośnie w dniu 7 kwietnia br. uchwały antysmogowej. Doświadczenia z zakresu inwestycji realizowanych w obszarze efektywności energetycznej zaprezentowała Pani Bożenia Herbuś – Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz Agnieszka Irzwikowska – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Myszków. Pani Bożena Herbuś również omówiła korzyści wynikające z funkcjonowania w mieście biura inżyniera miejskiego, które obejmuje kompetencje odpowiadające m.in. energetykowi gminnemu. Prezentacje omawiane przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach dotyczyły bieżących zmian przepisów i nowych uregulowań prawnych z zakresu ustawy o efektywności energetycznej w tym białych certyfikatów oraz klastrów energii. Konferencja w Częstochowie była 5 zamykającą cykl konferencji organizowanych przez Doradców we wszystkich subregionach województwa dla JST.