Podsumowano kolejny rok wsparcia WFOŚiGW w Katowicach  na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z udziałem środków bezzwrotnych udostępnionych przez NFOŚiGW. Skutkiem podniesienia w 2016 roku atrakcyjności dofinansowania było znacznie większe zainteresowanie Gmin realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu.

W 2016 roku dofinansowanie uzyskało 40 Gmin województwa śląskiego, podczas gdy w latach ubiegłych rocznie do programu przystępowało maksymalnie kilkanaście Gmin. Środki udostępnione Funduszowi przez NFOŚiGW w 2016 r. były niewystarczające i zostały w całości wykorzystane na realizację programu. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania z NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na realizację zadań ponad 3 - krotnie więcej środków niż  udostępnił NFOŚiGW. Łącznie udzielono dofinansowania w kwocie wynoszącej 1.678.686  zł  (w tym 392.236 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW oraz 1.286.450 zł – dotacja ze środków WFOŚiGW), pozytywnie rozpatrzono wszystkie 40 wniosków. W 2016 roku z dofinansowania udzielonego w ramach programu skorzystało ponad 1.500 mieszkańców województwa śląskiego. Program będzie kontynuowany w 2017 r. Szczegóły realizacji programu w 2017 roku będą określone w Regulaminie naboru wniosków, który już wkrótce zamieszczony zostanie na stronie internetowej Funduszu.